top of page

PQs Blossom Twins
photography | Ksenia Dolgorukova

models | Elena Nigoda & Vika Sergeeva

hmua | Elena Nigoda

wardrobe stylist | Anastasiya Minasyan

assistant | Artem Sedanov